Suoraan sisältöön

Mökkielämän edelläkävijä Suomessa ja maailmalla

Laiturilla 3 – vapaa-ajan asumisen energiankulutus ja hiilijalanjälki -hankkeen esittely

Teemme työtä kestävän vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämiseksi Etelä-Savossa, koska vapaa-ajan asumisen on maakunnallemme erittäin merkittävä voimavara. Tällä hetkellä on käynnissä energiatehokkuuteen ja vähäpäästöisyyteen keskittyvä Laiturilla 3 – vapaa-ajan asumisen energiankulutus ja hiilijalanjälki -hanke.

Vapaa-ajan asuminen on otettava huomioon energiatehokkuustoimenpiteiden edistämisessä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Vapaa-ajan asuminen on Etelä-Savossa Suomen suurinta. Maakunnassa on suurin piirtein saman verran vakituisia asuinrakennuksia ja vapaa-ajanasuntoja. Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen hiilijalanjälki on sähkönkulutuksen osalta 2000 kg CO2e/vapaa-ajanasunto. Suurin osa vapaa-ajanasuntojen energiankulutuksesta syntyy lämmityksestä, ja noin 40 %:ssa mökkejä on vähintään peruslämpö päällä talvella. Energiatehokkuustoimille vapaa-ajan asumisessa on selvä tarve.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen voidaan tarttua myös toimenpiteillä, jotka liittyvät etätyön edistämiseen ja liityntäpysäköintikokeiluun. Siten voidaan vähentää vapaa-ajan asumiseen liittyvän liikkumisen päästöjä.

Energiatehokkuuden ja vähäpäästöisyyden edistäminen luo pohjaa tulevaisuuden kestävälle ja hiilineutraalille vapaa-ajan asumiselle. Siten voidaan varmistaa mökkeilyn jatkumista maakunnassa sekä sen ratkaisevaa merkitystä alueen elinvoimaan. Kestävän mökkeilyn edistäminen kaikilla neljällä ulottuvuudella (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) on hankkeen läpileikkaava teema, joka tukee Etelä-Savon maakuntaohjelman strategiakärkiä ja älykkään erikoistumisen strategiaa.

Hankkeen tavoitteita ovat:

  1. Pienentää Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä, edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä hiilineutraalien toimintamallien kehittämistä vapaa-ajan asumisessa.
  2. Edistää energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä Etelä-Savon vapaa-ajan asumiseen liittyen.
  3. Kestävän, vähäpäästöisen ja energiatehokkaan vapaa-ajan asumisen edistäminen vahvistaa ja uusintaa suomalaista mökkeilykulttuuria ja varmistaa sen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä etenevän ilmastonmuutoksen aikakautena.
  4. Vahva vapaa-ajan asuminen Etelä-Savossa edesauttaa maaseudun asuttuna pitämistä sekä palveluinfran säilymistä ja uusien palvelujen syntymistä.
  5. Etelä-Savon tunnettuus ja asema kestävän mökkeilyn maakuntana vahvistuu edelleen, ja vapaa-ajanasukkaiden tietoisuus ja ymmärrys kestävän mökkeilyn kaikista neljästä ulottuvuudesta ja vastuullisten valintojensa merkityksestä kasvaa.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä tarjotaan energianeuvontaa alueen vapaa-ajanasukkaille, suunnitellaan uusia palvelukonsepteja etätyötilojen ympärille kokeilukunnissa, kehitetään Etelä-Savoa co-working-alueena kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille, toteutetaan vapaa-ajan asumiseen liittyvä liityntäpysäköintikokeilu kokeilukunnissa ja edistetään kestävää vapaa-ajan asumista. Viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteet tukevat em. toimien toteuttamista ja sisältävät mm. tiedollista ohjausta, vaikuttajayhteistyötä, vertaistarinoiden jakamista ja vapaa-ajanasukkaiden osallistamista sekä monikanavaista markkinointia. Hankkeen aikana järjestetään 2–3 Laiturilla-foorumia hankkeen teemoista sekä Laiturilla-seminaari.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen energiatehokkuus on parantunut ja uusiutuvan energian käyttö vapaa-ajan asumisessa on lisääntynyt. Etätyöskentelyn uudet palvelukonseptit tukevat etätyöskentelyä, pidentävät viipymää vapaa-ajanasunnoilla ja siten vähentävät liikkumisen päästöjä. Vapaa-ajan asumiseen liittyvä liityntäpysäköintikokeilu on ensimmäinen Suomessa ja se avaa uusia mahdollisuuksia päästöjen vähentämiselle, palveluille ja liiketoiminnalle sekä liikenneyhteyksien kehittämiselle. Etelä-Savo tunnetaan kestävän vapaa-ajan asumisen edistäjänä ja edelläkävijänä. Vapaa-ajanasukkaiden tietämys ja tietoisuus omien valintojensa vaikutuksista on kasvanut.

Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppanien ja sidosryhmien kanssa tukien yhteiskehittämisen kulttuuria alueen eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena vapaa-ajan asumisen energiatehokkuutta ja hiilineutraalia taloutta koskeva yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt.

Laiturilla 3 -hanke

Toteuttaja:  
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy 

Ohjelma-aika 
1.10.2023–30.9.2025

Rahoittaja: 
Etelä-Savon maakuntaliitto/EAKR

EU-rahoituksen osuus:  
406 388 €

Toteutusalue: 
Mikkelin seutu

Euroopan unionin osarahoittama -logo